Aktuální nabídka programů: 

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je poskytnutí dostatku informací o poznávání historie a kultury jiných národů, které vedou ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Zaměření projektu: Obsahem projektu je realizace vzdělávacích programů pro školní třídy v kostele Pražského Jezulátka. Programy jsou zaměřeny na rozvoj humanismu a respektu k druhým lidem, poznávání kořenů vlastní kultury a seznamování se s jinými kulturami, potírání xenofobie a rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti. Z dotace bude podpořena realizace 6 typů vzdělávacích programů pro základní a střední školy v kostele Pražského Jezulátka. V roce 2019 proběhne 40 realizací vždy pro 1 školní třídu.

Výše schválené podpory: 362 000 Kč

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

Tematický okruh: B – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Pořádá: Klášter Pražského Jezulátka

Výstupy projektu ke stažení: