Aktuální nabídka programů: 

Projekt Stopy –
Objevování stop lidí minulosti a současnosti
v kostele Pražského Jezulátka

byl v letech 2017 – 2019 spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjet respekt k přesvědčení druhých lidí, jejich vnitřních hodnot a respekt a ocenění tradice a kulturního i historického dědictví.

Zaměření projektu: Projekt Stopy nabízí žákům 1. stupně ZŠ interaktivní programy v kostele Pražského Jezulátka a další navazující aktivity. Využívá genia loci celosvětově významné pražské památky a cílí na rozvoj vědomí potřeby ochrany kulturního a historického dědictví, reflexi vlastního kulturního zakotvení, na poznávání různosti lidí, kultur a přesvědčení a uvědomování si hodnoty této různosti. Během 24 měsíců trvání projektu se do 2 variant programů (pro 1.-3. a 4.-5. třídy) zapojí 50 tříd z pražských ZŠ.

Výše schválené podpory: 1 640 867 Kč

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

Prioritní osa: 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl: SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000290

Pořádá: Klášter Pražského Jezulátka

Výstupy projektu ke stažení: