Obnova veřejného prostoru před kostelem

Do kostela Pražského Jezulátka přichází ročně 500 tisíc lidí na bohoslužby, přednášky, prohlídku kostela, tichou modlitbu či chvíli zastavení. Slouží místním obyvatelům i poutníkům a návštěvníkům z celého světa. V sousedství se nachází základní škola. Projektem obnovy veřejného prostranství chceme zpřístupnit kostel všem návštěvníkům včetně lidí na vozíku či rodičů s kočárky a vybudovat pro návštěvníky odpovídající zázemí.

Slovo architekta

„Náměstíčko“ při Karmelitské ulici, před vstupem do Kostela Panny Marie Vítězné, nese všechny rysy podmanivé krásy pražských veřejných prostranství, které dostaly svoji podobu v baroku. Dokáží se hluboko vrýt do paměti, stávají se nezapomenutelnými a okamžitě v mysli naskakuje jejich charakteristická podoba. Čím to je? Karmelitská ulice je v místě kostela rozšířena, a tím získává jakési respirium. To ale není samoúčelné, dále hlouběji expanduje pomocí trojice krásných barokních schodišť na půvabnou barokní terasu, která k sobě přimyká čarokrásné barokní průčelí kostela karmelitánů. Mnohovrstevnatý městský veřejný prostor, jakých není mnoho! Minimálně tři předěly, které jej strukturují a dávají jeho návštěvníkovi pocit velkolepého zážitku, jaký umí zinscenovat jen pražské baroko. Je to scénografie, která může být vylepšena, ale nesmí být poškozena!

K tomu, aby mohl být přístup bez bariér plnohodnotně vybudován, lze využít stávající situace, neboť barokní terasa se schodišti je v tak neuspokojivém stavebním stavu, že je nanejvýš nezbytné ji opravit, zcela rozebrat a znovu přesně složit na nových pevných základech. Posunutím celé terasy o cca 1,7 metru směrem ke Karmelitské ulici, lze získat prostor pro vytvoření přístupové rampy skryté při pohledu z ulice za barokní balustrádou. V duchu barokního myšlení je možné vytvořit bezbariérové spojení, které poslouží návštěvníkům kostela i základní školy. Zásah, který přináší velmi vysokou přidanou hodnotu uživatelům veřejného prostoru, je při pohledu z Karmelitské ulice téměř nepostřehnutelný.“ 

Ing. arch. Josef Pleskot, autor projektu

Jak bude obnovený prostor vypadat?

Pohled na průčelí s trojramenným schodištěm zůstane prakticky nezměněný, zachovány zůstanou i stromy a zeleň. Schodiště a balustráda terasy se posunou o 1,7 metrů směrem do ulice. Tím vznikne prostor pro rampu, která ale bude skryta za stěnou terasy a balustrádou. Schodiště, dlažba a balustráda, které jsou v havarijním stavu, budou odborně restaurovány. Pod terasou vznikne nový prostor pro návštěvníky se sociálním zařízením a krytým prostorem, kde bude možné se shromáždit, provést výklad apod. Prostor pod terasou bude koncipován tak, aby v budoucnu bylo možné zpřístupnit jedinečné podzemní prostory pod kostelem.

Časový horizont

Září 2019 – záměr obnovy schválen odborem památkové péče MHMP; hydrogeologický průzkum potvrdil, že připravovaná obnova v žádném případě neovlivní podzemní vody.

Podzim 2019 – v současné době probíhají práce na dokumentaci pro stavební řízení a restaurátorský průzkum dlažby a zábradlí

Listopad 2019 – začne probíhat archeologický průzkum.

2020-2021 – předpokládaná realizace úprav. Kostel zůstane v průběhu renovace otevřen.

Jak můžete pomoci?

Projekt obnovy můžete podpořit darem Klášteru Pražského Jezulátka (číslo účtu 6024090001/2700). Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte na mail@pragjesu.cz.

Časté otázky

Byly zvažovány i jiné varianty řešení?

Řešení bezbariérového přístupu do kostela a vybudování alespoň minimálního zázemí pro návštěvníky hledal klášter ve spolupráci s několika významnými architekty a v diskuzi s odborníky na památkovou péči postupně už od roku 2012. Byl to náročný proces, v daném prostoru nebylo rozhodně snadné nalézt řešení, které by odpovídalo potřebám památkové péče a potřebám současného života kostela a kláštera. Postupně byla vypracována a prodiskutována tři různá řešení, každé v několika variantách, která byla předkládána k posouzení z hlediska památkové péče a konzultována z hlediska dalších parametrů (kapacita, bezpečnost, okolní zástavba).

Shodu na přijatelnosti řešení se podařilo najít až u návrhu ing. arch. Josefa Pleskota, který ze všech těchto odborných diskuzí těží a přináší řešení, které podle nás i podle odborníků, se kterými jsme projekt konzultovali, představuje citlivý zásah do barokní architektury, a který zároveň reaguje na potřeby místa.

Není možné vybudovat přístup a sociální zařízení z některé jiné strany kostela?

Bohužel ne. Kostel se nachází na samém úpatí kopce Petřína a uprostřed zástavby mezi pozemky a budovami jiných vlastníků, jediný přístup je z Karmelitské ulice, přes schodiště a terasu před kostelem. Jediná alternativa je přes areál Ministerstva školství, který je ale pro veřejnost uzavřen a průchod veřejnosti je zde zcela vyloučen.

Kde bude umístěno WC pro návštěvníky?

Úprava prostranství umožní mimo jiné vybudovat veřejně přístupné WC pro návštěvníky kostela, které tu v současnosti velmi chybí. WC  budou umístěna pod terasou, vstup bude nezávislý na vstupu do kostela, bude skryt pod prostředním schodištěm

Proč byla z možných řešení vybrána rampa a ne raději pro výtah nebo plošina?

Bezbariérový přístup do kostela a školy budou využívat nejen vozíčkáři, ale také lidé s kočárky a starší lidé s omezenou pohyblivostí. Pohyblivá plošina či „schodolez“ by nedostačovaly především svou kapacitou. Varianta klasického výtahu byla v předchozích variantách rovněž zvažována. Problematické je jak jeho umístění tak, aby provozně a pohledově nerušilo (není kam), tak opět jeho kapacita. Navíc představitelé města, se kterými jsme tyto varianty konzultovali, nám potvrdili, že v centru Prahy jsou výtahy a podobná technická zařízení na veřejně dostupných místech často cílem vandalismu.

Rampa svou kapacitou přirozeně navazuje na chodníky před kostelem. Návštěvník si bude moci vybrat, zda použije některé ze tří ramen schodů nebo vyjde/vyjede po rampě. Riziko poškození vandalismem je zde ve srovnání s technickým zařízením minimální.

Zůstanou před kostelem stromy a zeleň?

Ano. V rámci rekonstrukce „náměstíčka“ dojde mimo jiné k úpravě zdevastovaných trávníků pod kaštany. Budou nově ohraničeny a osázeny nízkými pokryvnými rostlinami. Při realizaci terénních úprav musí být pečlivě ochráněny kořeny stromů. Nutné řezy budou provedeny odborně.

Zůstane kostel otevřený během stavby?

Ano, kostel zůstane otevřený po celou dobu stavby. Jednotlivé fáze obnovy budou naplánovány během let 2020-2021 tak, že bude vždy uzavřena jen část terasy a přístup do kostela zůstane zachován.

současný stav

budoucí stav – schodiště vysunuta o 1,7 m směrem do ulice

rampa a vstupy budou z čelního pohledu téměř neviditelné

vstup na rampu a do prostoru pod terasou bude skrytý pod středovým schodištěm

budoucí uspořádání terasy z nadhledu

rampa vyústí na terase kostela