Po stopách se u Pražského Jezulátka už vydalo více než 4 400 dětí a proběhlo více než 200 programů

  • Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a projektového způsobu výuky.
  • Seznamujeme děti s kostelem jako významnou historickou a kulturní památkou i živým místem současnosti. 
  • Umožníme, aby si ke kostelu Pražského Jezulátka vytvořily vztah jako k místu, které je součástí města a země, kde žijí.  Nabízíme prostor k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost, s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy.

 Vánoce 2019 – Procházka Betlémem

(pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – 30 minut)

Návštěva je možná v těchto termínech:  9, 12, 17 a 18. prosince kdykoliv v čase 9.45 – 15.00 hodin. Není nutné objednání předem.

Program není vedený lektory. Děti pod vedením třídního učitele provází kostelem řada obrázků, pomocí kterých společně objevují mnoho zajímavostí spojených s vánoční tematikou. Děti společně odpovídají na otázky a věnují se společným aktivitám.

Programy jsou zaměřené na seznámení s vánočním příběhem o narození Ježíše, adventními a vánočními křesťanskými zvyky, využívají betlém a adventní výzdobu kostela.

Pro každou třídu, která v tomto období kostel navštíví, budou k dispozici potřebné pomůcky a materiály – k vyzvednutí v prodejně suvenýrů na terase vlevo od vchodu do kostela.

Materiály ke stažení

Ve vánočních programech jsou využity Vánoční příběh s omalovánkami – z internetových stránek projektu www.deti.vira.cz. Stránky jsou součástí projektu www.vira.cz, které provozuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Komixové zpracování vánočního příběhu – z knihy „Kreslená Bible“ vydalo Karmelitánské nakladatelství, autoři Jeff Anderson a Mike Maddox. Děkujeme za laskavé poskytnutí textů a ilustrací pro projekt Stopy.

Vánoční aktivity jsou pro školy zdarma. Programy jsou podporovány z dotací MŠMT, část nákladů hradí klášter a sponzor, kterého program zaujal.

Leták k Vánočním aktivitám

Výtvarná soutěž Vánoce očima dětí

  • Zapojte se v rámci výtvarné výchovy nebo kroužku do vánoční výtvarné soutěže, tématem je „Vánoční betlém a Ježíšovo narození“.
  • Soutěžit mohou děti od 4 do 15 let ve třech věkových kategoriích.
  • Díla do soutěže lze posílat do čtvrtka 19.12. 2019.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 25.1.2019, vítězná díla budou vystavena v kostele Pražského Jezulátka.
  • Podrobná pravidla a další informace najdete na www.pragjesu.cz/soutez.

Nabídka programů na 2. pololetí 2019/2020

Máte-li zájem zapojit se se svou třídou do některého z programů, napište nám na stopy@pragjesu.cz.

Programy jsou pro školy zdarma.

Pro pražské a mimopražské základní a střední školy je program spolufinancován MŠMT a dárcem kterého program zaujal.

Programy v rámci projektu Stopy jsou připravené pro uvedené věkové skupiny. Ostatním třídám základních a středních škol nebo skupinám z farností můžeme nabídnout komentovanou prohlídku kostela.

Stopy života

(pro gymnázia a střední školy – 2,5 hodiny)

Program seznamuje studenty s kostelem jako historickou památkou i živým sakrálním místem současnosti. Studenti se během různých aktivit zabývají důležitými místy v kostele (křtitelnice, ambon, oltář) a jejich významem. Červenou nití programu je „člověk v jeho vztazích“ – jako jednotlivec, ve vztahu k druhému člověku a jako součást širšího společenství lidí. Studenti jsou pozváni, aby se seznámili s tím, jak se téma odráží v křesťanství a v prostoru kostela Pražského Jezulátka. Zároveň dostávají prostor, aby toto téma reflektovali sami.
Program vedou proškolení lektoři, probíhá s respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Zahrnuje prohlídku kostela s aktivním zapojením studentů, diskuzi s řeholníkem ze zdejšího karmelitánského kláštera a aktivitu v běžně nepřístupné části kostela. V programu využíváme prvky zážitkové pedagogiky, prostor je věnován reflexi jednotlivých aktivit a diskuzi.
Program je možné využít pro výuku konkrétních témat v rámci vzdělávacích oblastí Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Umění a kultura či pro obohacení seminářů věnujících se náboženství, religionistice či specifickým oblastem kultury a umění.

Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu 

Hádanky Pražského Jezulátka

(pro 1.-3. třídy ZŠ – 1,5 hodiny)

Program seznamuje děti s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií i současností. Formou přizpůsobenou jejich věku a s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy se děti se seznámí s některými křesťanskými tradicemi a nahlédnou do života současných křesťanů. Děti v hádankách společně objevují různá místa v kostele Pražského Jezulátka. Prostřednictvím hudebních, výtvarných a dalších aktivit si samy vyzkouší, k čemu různá místa a předměty v kostele slouží. Dozvědí se o historii sošky a tradicích, které jsou s ní spojené. Součástí programu je i aktivita v běžně nepřístupné kryptě kostela.
Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

(pro 4. a 5. třídy ZŠ – 2,5 hodiny)

Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a současností. Představuje křesťanství jako historické a kulturní dědictví naší země a nabízí nahlédnutí do života současných křesťanů s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Navštíví přilehlý klášter karmelitánů a dozvědí se o životě v něm. Objevují mezinárodní význam místa a během interaktivních programů mají příležitost zamyslet se nad vlastními hodnotami. Součástí programu je prohlídka běžně nepřístupné věže kostela.
Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu

Lidé z celého světa

(pro 4.-5. třídy ZŠ – 2 hodiny)

Program je určený pro třídy, které absolvovaly program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka. Skrze interaktivní hru budou žáci vedeni k zamyšlení nad tím, co mají jednotliví lidé z různých zemí světa společného a odlišného, zda mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z různých zemí světa a uvědomí si odlišnosti životních podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem, překračování stereotypů i přijetí určité odpovědnosti každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Žáci budou též vedeni k ocenění setkání s druhým člověkem, k zamýšlení se nad hodnotami, které naše společnost vnímá jako pozitivní, a k podpoře zdravého sociálního životního stylu. Program pracuje s mapou světa a rozvíjí týmovou spolupráci.

Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu

 Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce

(pro 4.-7. třídy ZŠ – 1,5 hodiny)

Program je určený pro třídy, které absolvovaly program Lidé z celého světa. Děti v něm projdou jednotlivými fázemi lidského života od narození do smrti a podívají se přitom i do běžně nepřístupné krypty kostela Pražského Jezulátka. Program využívá prvky zážitkové pedagogiky a formy přiměřené věku dětí. „Téma narození a umírání je velmi citlivé a důležité! Program byl zpracován velmi citlivě a poutavě, a všichni Vaši průvodci byli jednoduše skvělí. Rádi se vrátíme!“, vzkázala nám jedna z třídních učitelek.

Foto najdete na Facebooku.
Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu

Lidé z celého světa – Balíček pro realizaci programu ve třídě 

(pro 4.-5. třídy ZŠ – 2 hodiny)

Program Lidé z celého světa byl původně vytvořen pro realizaci pod vedením lektorů v kostele Pražského Jezulátka a tematicky navazuje na návštěvu kostela. Není ale nutně vázán na prostředí kostela. Pokud jste u nás absolvovali program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka, můžete s využitím tohoto balíčku realizovat program Lidé z celého světa i sami ve třídě. Kontaktujte nás a pošleme Vám balíček s pomůckami, velkou mapou světa a podrobným návodem pro učitele. Balíček je zdarma a je spolufinancován z dotací Ministerstva školství.

Zaměření programu: Skrze interaktivní hru jsou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, co mají jednotliví lidé z různých koutů světa společného a odlišného, zda mohou mít stejné sny, přání i problémy. Dozvědí se některé reálie z různých zemí světa a uvědomí si odlišnosti životních podmínek. Cílem programu je rozvoj respektu k ostatním lidem, překračování stereotypů i přijetí určité odpovědnosti každého z nás vůči společenství, ve kterém se pohybujeme a žijeme. Program pracuje s mapou světa a rozvíjí týmovou spolupráci.


Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.

Výstupy projektu

V období 8/2017- 7/2019 byl projekt Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti financován Evropskou unií (OP Praha – pól růstu ČR)
Výstupy projektu


  

Stopy 
 

Další foto najdete na Facebooku.

Přehled programů za roky 2016 – 2019

  Program

Počet dětí

Počet programů

    Hádanky Pražského Jezulátka 578 32
    Dobrodružná výprava 1 797 83
    Lidé z celého světa 264 13
    Za tajemstvím klášterní krypty 427 22
    Stopy života 166 10
    Po stopách pastýřů 636 26
    Procházka Betlémem 273 14
    Betlémská hvězda 276 1

  Celkem

4 417

201

Školy, se kterými spolupracujeme

Projektu Stopy se zúčastnilo v letech 2016 – 2018 více než 2 500 dětí a proběhlo více než 100 programů. V rámci projektu spolupracujeme zejména s těmito školami:

1. Malostranská základní škola, Praha 1

„Program učí děti přemýšlet o životě, o světě a lidech kolem nás. Podporuje toleranci. Lektorky byly skvěle připravené, umí komunikovat s dětmi a vhodně je motivují.“

„Celý program je velmi pestrý, hodně aktivit zaměřených na znalosti, ale i na pocity a etické hodnoty. Vše se krásně doplňovalo, všechny části byly důležité. Je to výborně připraveno. Děti by měly vědět, koho mají za „souseda“.“

„Jsem spokojená. Jedničku s hvězdičkou bych dala komunikaci – klidné, mírné. Počátky kostela, časová osa, sloh – příklady k probírané látce. Jinak zajímavé bylo vše, líbilo se mi to. Výborné pro 4. třídy, protože jde o rozšíření a příklady k probírané látce. Celé naše bytí je postaveno na historii a tradicích, proto informací není nikdy dost.“

„Moc pěkně připravený a vyvážený program. Velmi obohacující.“

„Přínosný v pochopení historie a našich kořenů. Jsem velmi spokojená i poučená.“

„Ještě jednou děkuji za krásný program.“

„Velmi přínosný program, velmi dobře připravené, promítnutý celý život. Skvěle připravený program, rádi se budeme vracet! Děkujeme.“

„Moc děkujeme za úžasný projekt, děti to moc bavilo a určitě se zase příště na nějaký pořad přihlásíme. Jen tak dál :).“

2. ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí 1, Praha 5

„Určitě doporučuji – pro možnost seznámit se zábavnou a atraktivní formou se základními hodnotami křesťanské kultury a historie. Děkujeme moc za dnešní dopoledne, děti byly s programem opravdu velmi spokojené a odnesly si spoustu poznatků i zážitků.“

„Celý program byl pěkně s rozmyslem připraven. Moc pěkný pořad, pokračujte v něm i nadále, takovéto pořady jsou pro děti určitě přínosné a mé třídě se celý program moc líbil. Děkujeme.“

„Program je velmi pěkný. Zamyšlení nad částmi kostela – kostky, povídání o Jezulátku. Program je udělán zajímavě, přiměřeně dětem.“

„Zajímavý program, trpěliví lektoři. Prohlídka kostela, dostaneme se, kam bychom se nedostali. Setkání s knězem – je to úplně „normální“ člověk. Aktivita s králem.“

„Citlivou formou dětem přiblížená víra. Děti se programu aktivně účastní.“

„Všechno bylo super. Mnoho dětí do kostela nechodí a tady je možnost podívat se i do míst, kam se normálně nedostane.“

„Vše bylo přínosné. Již jsem program doporučila, sama jsem tu podruhé. Perfektně připravený program. Děkujeme.“

„Děti se dozvěděly z akce něco nového. Zopakovaly si věci z minulé prohlídky a viděly nové prostory krypty. Každá část se dotkne jiné oblasti žití. Program se nám líbil a takovýchto programů by mělo být víc. Děkuji.“

3. ZŠ Lupáčova, Praha 3

„Informace z historie a o kostele. Zajímavé – vybrání biblického přísloví a jeho prezentace. Doporučuji, zábavnou a současně poučnou formou vytvořený program, kde se děti nenudí, ale aktivně spolupracují.“

„Program je velmi vhodně zpracovaný, příjemná byla chvilka se svačinou v areálu. Sestavení jak obsahové, tak formální, propojuje historii s humanitárními prvky a poselstvím.“

„Vše se mi moc líbilo (a dětem určitě taky). Nej: věž, šatičky Jezulátka, prohlídka kostela. Měla jsem možnost pozorovat reakce dětí na otázky jiných. Bylo to super, moc děkuji.“

„Program byl podle mne i podle chování dětí naprosto úžasný. Super.“

„Děti se zamyslely nad fázemi lidského života. Nevšední seznámení s prostorami kostela.“

„Děti byly poprvé v kryptě. Moc se mi to líbilo. Dětem taky – dle jejich hodnocení.“

4. ZŠ Kladská, Praha 2

„Vše je velice hezky promyšlené a přínosné. Jde o zážitkový program prohlubující učivo a ukazuje kulturní základy naší země a význam křesťanství dnes. Velice si vážím toho, že s jednou třídou pracují 3 dospělí. To je nadstandardní. Moc děkuji.“

„Velice přínosný program. Žáci interaktivní formou zažili a diskutovali o náročných situacích a tématech týkajících se multikultury. Program se mi velice líbí.“

5. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6

„Dětem se to moc líbilo, já jsem byla nadšená, jak to bylo dokonale promyšlené, nápadité, interaktivní. Děti mi říkaly, že si to moc užily, bylo jim líto, že příště tam půjdu už s prvňáčky. Ještě jednou všem děkujeme.“

„Příjemné dopoledne s mnoha zážitky a zajímavostmi. Jsem velice spokojená s programem i s vystupováním lektorů.“

„Program byl výborný, střídání aktivit, žádná nebyla zbytečná. Neobvyklý výlet, poučný, zajímavý, dobrodružný. Vše vynikající.“

„Bylo to krásně propojené, navazující, rozšiřující. Obrovský obdiv pro interaktivitu, náplň, práci s pomůckami (lepení postřehů), nenásilné vtažení dětí do programu, lektoři :). Moc děkujeme.“

„Program bych určitě doporučila všem základním školám, protože „běžné“ děti často nikdy nebyly v kostele a ani nebudou mít možnost kostel takto prozkoumat.“

6. ZŠ Vratislavova, Praha 2

„Děkuji vám za úžasný zážitek. Program byl skvěle zpracován, velmi citlivě a poutavě, a všichni Vaši průvodci byli jednoduše skvělí. Myslím, že na dětech bylo vidět, jak byli spokojeni. Děkuji za Vaši snahu a píli. Rádi se vrátíme! Program je velmi přínosný!!!“

„Téma narození a umírání je velmi citlivé a důležité! Předčil naše očekávání. Úžasný vzdělávací program!!“

„Bylo to skvělé. Líbilo se mi, jak se lektoři chovali k dětem. Postup a metody výkladu byly naprosto fantastické. Skvělé!“

„Vynikající.“

„Velmi přínosný program. Učí děti toleranci vůči „odlišným“ lidem. Skvělá prevence proti předsudkům a rasismu. Vše bylo skvělé!“

„Děkujeme za možnost účastnit se velice zajímavého a zdařilého projektu.“

7. FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5

„Vše bylo přínosné, zajímavě podané. Skvěle připravená aktivita i vystupování lektorů.“

8. FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5

„Lektoři si získali děti svým kamarádským přístupem a zároveň přirozenou autoritou. Aktivity byly zvoleny vhodně pro věk dětí, vše probíhalo formou etapové hry, děti plnily postupně řadu úkolů. Děti si vyzkoušely své schopnosti spolupráce, procvičily si hledání souvislostí mezi fakty a informacemi. Přístupnou formou se děti seznámí s misijní a humanitární činností karmelitánů.“

„Určitě to všechny moc obohatí. Velká spokojenost, děkujeme!“

„Aktivita žáků, silný osobní prožitek. Informace děti získaly od průvodců, nikoliv od učitele.“

„Skvělá práce. Děti měly možnost zamyslet se nad různými osudy lidí. Přemýšlely nad růzností světa. S programem jsem byla velice spokojená. Podpora kooperace, zajímavá témata, podpora sounáležitosti s lidmi kolem sebe.“

9. ZŠ Chmelnice, Praha 3

„Poznání života, filosofie, pro některé děti zcela nové. Výborný přístup průvodců – lektorů, vřelost a odpověď na každou otázku.“

„Určitě velkým zážitkem pro děti byl výstup na zvonici. Program byl velice pěkný, pestrý a děti mohly zažít spousty nevšedních zážitků. Návštěva úžasných prostorů (především v předvánočním čase).“

„Nejpřínosnější byla prohlídka kostela s výkladem, která část k čemu slouží, rozhovor s knězem – beseda a odpovědi na otázky dětí, střídání různých činností, skupinová práce, aktivita co bys změnil k lepšímu, kdybys byl král.“

10. ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4

„Neobyčejné zážitky – věž, kůr, povídání s řeholníkem. Velmi pěkné, velká pochvala.“

„Program byl velmi přínosný a záživný. Seznámil žáky s celosvětovou problematikou chudoby a potřeby umět pomáhat. Orientace na mapě, odlišnost lidí (rasová, zdravotní postižení, sociální). Program předčil mé očekávání, výborně připravené (pracovní materiály a potřeby, vychází ze skutečného života, znalost praxe práce s dětmi). Velká pochvala všem – milým a vstřícným lektorům, i těm, kteří se na přípravě programu podíleli.“

11. ZŠ Brána jazyků, Praha 1

„Nejen kostel a setkání, informace, ale nejdůležitější téma – etika. Děkujeme.“

12. ZŠ u sv. Štěpána, Praha 2

„Do všech aktivit se děti zapojily s chutí a úkoly dokázaly společně splnit. Děkuji za výborně připravený i vedený program.“

„Prohlídka kostela, varhany – dostaneme se tam, kam se jinak nesmí. Nenásilnou formou se děti seznamují s kostelem, perfektní přístup lektorů.“

13. ZŠ Podbělohorská, Praha 5

„Program máte neuvěřitelně skvěle připravený. Těším se na příští rok s prvňáčky. Děkuji a přeji hodně spokojených žáčků a učitelů.“

„Program předčil mé očekávání, návštěva krypty, piktogramy. Výborně zpracované, program „šlapal“. Rozšíření obzoru, slovní zásoby. Mám zájem o další program v příštím školním roce.“

14. ZŠ Weberova, Praha 5

„Jednotlivé aktivity na sebe příjemně a smysluplně navazovaly. Líbilo se mi aktivní zapojení žáků do programu (dřevěné kostky, osobnosti). Program bych určitě doporučila. Zajímavé, netradiční místo. Krásná ukázka baroka.“

15. ZŠ sv. Voršily, Praha 1

„Pěkné závěrečné zamyšlení v kryptě. Program téměř splnil moje očekávání, ještě jsem čekala, že budete povídat o nějaké významné historické osobnosti, která je zde pohřbená. Díky, super.“

16. ZŠ Parentes, Praha 5

„Program bych doporučila i dalším školám, aby se děti dozvěděly více o Pražském Jezulátku. Bylo to moc pěkné a naučné.“


Propagace projektu Stopy v magazínech MČ Prahy

1. pololetí školního roku 2018/2019

Datum Název článku Zveřejněn
Srpen 2018 Žáci z Prahy 3 se chystají na nové programy u Pražského Jezulátka Magazín MČ Praha 3
Srpen 2018 Pražské Jezulátko – Kostel nabízí žákům nové programy Magazín MČ Praha 5
září 2018 Žáci z Prahy 6 u Pražského Jezulátka Magazín MČ Praha 6
září 2018 Žáci z celé Prahy se chystají na nové programy u Pražského Jezulátka Magazín adam.cz
Říjen 2018 Žáci se chystají na nové programy u Pražského Jezulátka Magazín MČ Praha 11 – časopis Klíč

2. pololetí školního roku 2017/2018

Datum Název článku Zveřejněn
Leden 2018 Školy z Prahy 5 u Pražského Jezulátka a soutěž „Vánoce očima dětí“ Magazín MČ Praha 5
Leden 2018 Vánoce očima dětí u Pražského Jezulátka Magazín adam.cz
Leden 2018 Školy z Prahy 1 u Pražského Jezulátka a soutěž „Vánoce očima dětí“ Magazín MČ Praha 1
Únor 2018 Školy u Pražského Jezulátka Magazín MČ Praha 6