I v roce 2018 pokračují restaurátorské práce na hlavním oltáři

Restaurátorský tým pod vedením Mgr. Daniela Talavery pokračuje ve snímání přemaleb ze sloupů a římsy střední části oltáře, pracuje na zlacených ornamentech i dřevěné architektuře oltáře, která imituje mramor. Výsledná podoba oltáře bude kombinovat zlato a plátkovou měď. Tuto barevnost, v českých zemích v tomto rozsahu unikátní, měl oltář v době svého vzniku v první čtvrtině 18. století. Nyní ji můžete vidět v již restaurovaném nástavci a na vloni restaurovaných sochách.

   

Zlato a měď – obnova původní barevnosti oltáře

„Před několika lety, v době začátku restaurování interiéru tohoto chrámu (…) jsem byl klášterem přizván jako expert k řešení celkové koncepce a záměru restaurování jeho prostoru, zejména všech oltářů. 

Restaurování je velmi náročný proces, při kterém se dbá na uchování samotného díla, zejména jeho podstaty a hledají se cesty k původní prezentaci, jak která památka vypadala v době vzniku předmětného díla. Veškeré movité památky, v prostoru tohoto chrámu prodělaly od svého umístění v 17. století, mnoho změn, zejména v barevnosti polychromiích na sochařské výzdobě jednotlivých oltářů. Postupu restaurování a hledání oné správné cesty předcházela vždy rozsáhlá diskuze za účasti zástupců památkového ústavu, byly velmi podrobně analyzovány veškeré restaurátorské průzkumy, které byly podkladem pro výchozí stanovisko. 

Na sochařské výzdobě oltářů, postavách světců a andělů, byly snímány pozdější přemalby zejména na polychromních vrstvách inkarnátů. Na četných místech bylo naneseno na nových podkladových křídových vrstvách nové zlacení. Tato křídová vrstva byla velmi silná, a proto absolutně degradovala původní bravurní expresivní řezbářskou modelaci a současně překrývala fragmentární původní vrstvu, na kterou byla položena měděná plátková folie. Zde právě bylo rozhodnuto ono zlacení, pravděpodobně z 19. století, odstranit a provést rekonstrukci za použití oné plátkové folie mědi.“

„Jak je již nyní patrné, po dokončení restaurování několika předchozích etap, restaurátorský záměr byl zvolen velmi dobře, ona autenticita působí v prostoru kostela velmi pozitivně.“

Doc. Petr Kuthan, akad. sochař a restaurátor

Výstava soch v kostele

Sochy duchovních otců a zakladatelů řádu bosých karmelitánů – proroků Eliáše a Elizea, Terezie od Ježíše a Jana od Kříže –  byly podle této jednotné koncepce celého oltáře restaurovány již v roce 2017. Před jejich návratem na hlavní oltář budou letos vystaveny v kostele, kde můžete využít jedinečnou příležitost si je zblízka prohlédnout.

Co už je hotovo? – Přehled restaurátorských prací na hlavním oltáři

  • 2006 – 2009 – obraz „Pomoc Panny Marie“ v průhledu oltáře včetně rámu
  • 2010, 2012 – karmelitánské erby nad vstupy
  • 2011 – 2015 – 4 vázy v nástavci
  • 2013 – 2015 – nástavec s obrázkem Štěnovické Madony
  • 2016 – váza z kladí oltáře vlevo
  • 2017 – sochy Eliáše, Elizea, Terezie od Ježíše a Jana od Kříže
  • 2017 – snímání vrstev přemaleb ze sloupů a kladí vlevo a ze zlacené ornamentální výzdoby
  • 2018 (probíhá) – snímání vrstev přemaleb na sloupech a kladí vpravo a obnova původní vrstvy na všech sloupech a na kladí
  • 2018 (probíhá) – váza z kladí oltáře vpravo

Celkové náklady na tyto restaurátorské práce činí 14,5 mil. Kč.

Obnovu financuje klášter Pražského Jezulátka z příspěvků řady jednotlivých dárců, z grantu Hl.m. Prahy (2017 – 1,2 mil.Kč, 2018 -2,2 mil.Kč) a dotací Ministerstva kultury ČR (2006-2018 – 1,36 mil.Kč).